Theses 

Optimalizace kapitálové struktury podniku – Bc. Petr Mikula

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Petr Mikula

Diplomová práce

Optimalizace kapitálové struktury podniku

The optimization of capital structure of the company

Anotace: Cílem této práce je na základě analýzy navrhnout optimalizaci kapitálové struktury pro vybraný český podnik. Teoretická část se zabývá charakteristikou kapitálové struktury, determinanty které ji ovlivňují a popisuje vybrané teoretické přístupy k optimalizaci kapitálové struktury. Praktická část se skládá ze tří částí. V první části je analyzován vybraný podnik pomocí základních finančních ukazatelů hodnotící jeho výkonnost. V druhé části je podrobně analyzována kapitálová struktura podniku, jsou vypočteny náklady na cizí a vlastní kapitál včetně průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC). Třetí část se zabývá aplikací vybraných teorií na kapitálovou strukturu podniku a doporučení jak optimalizaci kapitálové struktury aplikovat v praxi. Práce se zaměřuje na teorii klasickou, teorii Millera a Modiglianiho (M&M), teorii kompromisní, hierarchickou, teorii čtyř dimenzí a teorii manželů Neumaierových.

Abstract: The aim of this thesis is to suggest the optimization of the capital structure based on the analysis of the chosen Czech company. The theoretical part deals with the characteristics of capital structure, determinants that affect it and also describes the theoretical approaches to optimize the capital structure. The practical part consists of three parts. The first part analyzes the selected company by the basic financial indicators evaluating its performance. In the second part is analyzed in detail the capital structure of the company, calculated the cost of external and internal capital, including the weighted average cost of capital. The third part deals with the application of selected theories on the capital structure of the company and recommendations on how to optimize the capital structure in practice. The thesis focuses on classical theory, theory Miller and Modigliani, compromise theory, hierarchical, theory of four dimensions and the theory of the spouses Neumaier.

Klíčová slova: Optimalizace, kapitálová struktura, náklady, vlastní kapitál, cizí kapitál, průměrné vážené náklady

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:32, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz