Bc. Martin Svoboda

Bachelor's thesis

Rizikové chování dětí z dětského diagnostického ústavu

Risky behavior of children from the Children's Diagnostic Institute
Abstract:
Cílem práce je popsat nejčastější a nejzávažnější formy rizikového chování dětí školního věku, které jsou umístěny v dětském diagnostickém ústavu. Teoretická část práce popisuje problematiku útěků z ústavu, užívání návykových látek nebo rizikové sexuální chování. Mezi další rizikové faktory, které jsou v bakalářské práci představeny, patří sebepoškozování, agresivita a kriminalita. Byl proveden kvalitativní …more
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the most frequent and serious kinds of a high-risk behaviour of pupilage children, who are placed in a diagnostic institution. The theoretic part describes problems of runaways from the institution, using addictive drugs or a high-risk sexual behaviour. Other danger factors, which are introduced in the bachelor thesis, are self-harm, agresivity and crime. A qualitative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2021
  • Supervisor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Reader: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta