Bc. Martin Svoboda

Bachelor's thesis

Rizikové chování dětí z dětského diagnostického ústavu

Risky behavior of children from the Children's Diagnostic Institute
Anotácia:
Cílem práce je popsat nejčastější a nejzávažnější formy rizikového chování dětí školního věku, které jsou umístěny v dětském diagnostickém ústavu. Teoretická část práce popisuje problematiku útěků z ústavu, užívání návykových látek nebo rizikové sexuální chování. Mezi další rizikové faktory, které jsou v bakalářské práci představeny, patří sebepoškozování, agresivita a kriminalita. Byl proveden kvalitativní …viac
Abstract:
The aim of the thesis is to describe the most frequent and serious kinds of a high-risk behaviour of pupilage children, who are placed in a diagnostic institution. The theoretic part describes problems of runaways from the institution, using addictive drugs or a high-risk sexual behaviour. Other danger factors, which are introduced in the bachelor thesis, are self-harm, agresivity and crime. A qualitative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedúci: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta