Jan Dušek

Disertační práce

Hudba v českém hraném filmu kompoziční postupy skladatelů české film ové hudby

Music in Czech feature film

Anotace:
Disertační práce Hudba v českém hraném filmu (Kompoziční postupy skladatelů české filmové hudby) je zaměřena na analýzu skladatelských prostředků ve vztahu k vizuální složce filmů. Úvodní kapitola je analýzou počátků konvence asociativní filmové hudby (hudby v těsném sevření s vizuální složkou) v českém němém a především raném zvukovém filmu. Druhá, nejrozsáhlejší kapitola je pak analýzou vybraných …více
Abstract:
Doctoral thesis Music in Czech feature film (Composing principles of Czech film music composers) is focused on analysis of composing principles in relation to visual part of the movie. Introducing chapter is analyses of beginning of associative film music convention (the music in close relation to visual part) in Czech silent and especially early sound film. The second, the most extensive chapter analyzes …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

filmová hudba

Klíčová slova

hudební kompozice
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Hanuš BARTOŇ
  • Oponent: Juraj FILAS

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna