Theses 

Budování značky – Ing. Sabina Roubičková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Sabina Roubičková

Diplomová práce

Budování značky

Brand Building

Anotace: Diplomová práce "Budování značky" vychází z teoretických poznatků o značce, které jsou popsány v první, teoretické části. Tato část se věnuje jednotlivým náležitostem procesu budování značky a dále tvorbě marketingové strategie a marketingového programu značky. Předmětem druhé části této práce je aplikace veškerých teoretických poznatků o značce do praxe, tedy strategická analýza značky. Pro spolupráci byla vybrána autobusová společnost BusLine a.s. z Libereckého kraje. Analýza se postupně zabývá vizí značky, jejími cíli, positioningem, identitou, hodnotou a prvky značky ve snaze kriticky zhodnotit současný stav značky a navrhnout opatření, jejichž cílem bude dosažení požadované identity značky. Pro doplnění informací o současném postavení značky bylo provedeno dotazníkové šetření na téma vnímaná kvalita značky BusLine obchodními partnery. Cílem práce je analyzovat značku BusLine a zjistit, zda se společnosti BusLine a.s. daří naplňovat její principy a hodnoty při každodenní činnosti.

Abstract: The Diploma thesis "Brand Building" is based on the theoretical findings about the brand which are depicted in the first, theoretical part. This part is devoted to the individual requirements of the process of brand building and also to the creation of the marketing strategy and the marketing program of a brand. The subject of the second part of this thesis is the application of all theoretical findings about the brand in practice - that is the strategic analysis of the brand. For the cooperation, the bus company BusLine a.s. from the Liberec region has been chosen. The analysis looks gradually into the vision of the brand, its aims, positioning, identity, value and elements of the brand, trying to evaluate critically the current state of the brand and suggest the measures, the goal of which will be the achievement of the desired identity of the brand. For the completion of information about the current position of the brand, a questionnaire survey about the perception of the quality of the BusLine brand by its business partners was carried out. The aim of this thesis is to analyze the BusLine brand and to find out, if the company BusLine succeeds in fulfilling its principles and values during its daily operation.

Klíčová slova: Značka, budování značky, strategická analýza značky, vize značky, cíle značky, positioning značky, hodnota značky, prvky značky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015
  • Zveřejnit od: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vendula Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31048 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Roubičková, Sabina. Budování značky. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:33, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz