Lucie Adámková

Bachelor's thesis

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z broskví

Adsorption Isotherms Studies of Biosorption of Cr (VI) from Aqueous Solutions by Peach Stones
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá studiem adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z broskví (Prunnus Persica). V teoretické části je popsán proces biosorpce, její faktory, mechanismy a biosorbenty. Detailně je pak také popsáno rozdělení izoterem. Dále jsou uvedeny vlastnosti šestimocného chromu a jeho metody odstranění z vodných roztoků. V experimentální části je vyhodnocena …more
Abstract:
This thesis deals with the study of adsorption isotherms of adsorption of Cr (VI) from aqueous solutions using waste pits from peaches (Prunnus Persica). In the theoretical section describes the biosorption process, the factors, mechanisms and biosorbents. Described in detail isotherm distribution. Furthermore, the properties of hexavalent chromium and its methods of removal from aqueous solutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: Eva Pertile
  • Reader: Dalibor Surovka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava