Theses 

Význam řízení lidských zdrojů pro úspěšný provoz hotelu – Bc. Ksenia Rodyukova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ksenia Rodyukova

Diplomová práce

Význam řízení lidských zdrojů pro úspěšný provoz hotelu

The Importance of Human resource management for the Successful Operation of the Hotel

Anotace: Hotely se velmi často v současné době musejí potýkat s nedostatkem zaměstnanců, což mnohdy vyústí v situaci, kdy některé pozice zastávají nekvalifikovaní zaměstnanci, jejichž nekvalifikovanost může ovlivňovat celkový dojem hostů hotelu z jejich pobytu. Hotelnictví se musí neustále potýkat s nedostatečným množstvím personálu, který je velmi často nedostatečně kvalifikovaný. Personál hotelu, který uskutečňuje přivítání hostů a poskytuje jim služby přes své zprostředkování, se stává nezbytnou součástí těchto služeb. Personál musí přijmout hosta a chovat se k němu tak, aby ten se proměnil v pravidelného zákazníka. Cílem této diplomové práce je provést analýzu řízení lidských zdrojů ve vybraném českém hotelu se zaměřením na identifikaci silných a slabých stránek tohoto stylu řízení. Diplomová práce je rozdělena do tří částí: na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části budou rozebrány základní definice spojené s řízením lidských zdrojů ve středně velkém hotelu, úkoly a vlivy na samotné řízení. Budou podrobně rozebrána specifika řízení v hotelnictví. V praktické části bude provedena analýza řízení lidských zdrojů ve dvou vybraných středně velkých hotelech, a tedy českém středně velkém hotelu Pytloun City Boutique v České republice a podobným hotelem Novotel St. Petersburg Centre v Rusku. Bude provedena SWOT analýza silných i slabých stránek řízení lidských zdrojů vybraných hotelů na základě hlavních oblasti řízení lidských zdrojů. A také bude porovnané řízení lidských zdrojů obou vybraných hotelu pro získaní odlišnosti na základě různých národních prostředí. Budou použity metody rozhovoru a dotazníkového šetření pro zaměstnance hotelu v České republice a hotelu v Ruské federaci pro analýzu zjištěných problémů v systému řízení lidských zdrojů.

Abstract: Hotels are very often facing a shortage of staff, which often results in some positions being held by unskilled employees, whose inadequacy may affect the overall impression of the hotel guests from their stay. The hotel industry must constantly face to a lack of staff, which is often under-qualified. Staff must accept a guest so that they become a regular customer. The aim of this diploma thesis is to analyse the human resources management in the chosen Czech hotel with the aim of identifying the strengths and weaknesses of this management style. The diploma thesis is divided into three parts: the theoretical, analytical and design part. In the theoretical part, basic definitions related to the management of human resources in the medium-sized hotel will be analysed, tasks and influences on the management itself. The details of management in the hotel industry will be discussed in detail. In the practical part, an analysis of the human resources management will be carried out in two selected medium-sized hotels and thus the Czech medium-sized hotel Pytloun City Boutique in the Czech Republic and similar hotel Novotel St. Petersburg Center in Russia. A SWOT analysis of the strengths and weaknesses of human resource management of selected hotels will be carried out based on the main areas of human resource management. And the human resource management of both selected hotels will be compared to gain differences on the basis of different national environments. Methods of interview and questionnaire survey will be used for hotel staff in the Czech Republic and hotels in the Russian Federation for analysis of identified problems in the human resource management system.

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, středně velký hotel, organizační struktura, SWOT analýza, dotazníkové šetření, human resources management, medium sized hotel, organizational structure, SWOT analysis, questionnaire survey

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2019
  • Vedoucí: Dr. Petr Krajáč, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:50, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz