Theses 

Kvalita života pacientů s atopickou dermatitidou – MUDr. Eva Březinová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Medicine

Doctoral programme / odbor:
Dermatovenerology (4-years) / Dermatovenerology

MUDr. Eva Březinová, Ph.D.

Doctoral thesis

Kvalita života pacientů s atopickou dermatitidou

Quality of life in patients with atopic dermatitis

Anotácia: Úvod. Atopická dermatitida (AD) patří mezi onemocnění s širokými psychosociálními důsledky, které bývají často podceňovány. V současné době existuje velmi málo studií zabývajících se kvalitou života (QoL) dospělých pacientů. AD postihuje jak fyzickou, tak emocionální pohodu pacientů, i jejich rodinných příslušníků, což vede k výrazně negativnímu dopadu na kvalitu života. Metody. Do výzkumu byli zařazeni pacienti starší 18ti let s diagnózou atopické dermatitidy z I. dermatovenerologické kliniky FN u sv. Anny v Brně. Podrobně byla vyhodnocena anamnéza, kvalita života pacientů i jejich rodinných příslušníků, přítomnost psychopatologických rysů osobnosti. Dále byly statisticky hodnoceny korelace kvality života s objektivními a subjektivními parametry závažnosti onemocnění. K hodnocení výše uvedených aspektů byly použity následující dotazníky: - Dermatologický index kvality života (DLQI) – dotazník kvality života specifický pro kožní nemoc - Stručný dotazník vnímání nemoci (B-IPQ) – dotazník obecné kvality života spojené se zdravím - Dermatologický index kvality života rodiny (FDLQI) – dotazník kvality života rodinných příslušníků / partnerů pacienta s kožní nemocí - Dotazník klinické analýzy (CAQ II) - hodnocení psychopatologických rysů osobnosti Výsledky. Zhoršená kvalita života byla prokázána u všech použitých dotazníků (DLQI, B-IPQ, FDLQI) se statisticky významnými vztahy mezi nimi navzájem. Kvalita života pacienta (DLQI, B-IPQ) je spjata s kvalitou života rodiny (FDLQI). Dále byl potvrzen statisticky významný vztah mezi kvalitou života (DLQI, FDLQI, B-IPQ) a objektivní závažností atopické dermatitidy (SCORAD), v případě DLQI a FDLQI byla prokázána také korelace s TEWL a u B-IPQ také s hodnotami IgE. Dále je kvalita života (DLQI, B-IPQ, FDLQI) statisticky významně spjata se subjektivními příznaky – pruritem a poruchou spánku. Naopak nebyl prokázán statisticky významný vztah mezi kvalitou života, věkem a postižením ve viditelných lokalizacích. Pomocí dotazníku CAQ II byly zjištěny u našich pacientů četné psychopatologické rysy osobnosti – zejména paranoia, hypochondrie, suicidální deprese, úzkostná deprese – a vysoká prevalence suicidálních myšlenek (10,9 %). Závěr. Přestože není atopická dermatitida život ohrožující onemocnění, negativně ovlivňuje kvalitu života nejen samotných pacientů, ale i jejich rodinných příslušníků / partnerů. Subjektivní nepříjemné příznaky nemoci jako úporný pruritus a poruchy spánku mohou vyústit dokonce v psychické obtíže postižených.

Abstract: Background. Atopic dermatitis (AD) leads to severe psychosocial disturbances that are quite frequently underestimated. There are only few studies concerning quality of life (QoL) in adult patients. AD is associated with a decline in the physical and emotional well-being of patients and their families, resulting in significant reduction in everyday qualify of life. Methods. Patients over 18 years of age with AD were examined at the Ist Department of Dermatovenereology, St. Anne’s University Hospital. Evaluation of history of patients and course of the disease were done, also QoL of patients and their family members, and psychopathological features were examined. Then correlations between QoL parameters and different objective and subjective parameters of disease severity were done. In the study following questionnaires were used: - The Dermatology Life Quality Index (DLQI) – a dermatology-specific questionnaire - The Brief Illness Perception Questionnaire (B-IPQ) – a general health-related QoL questionnaire - The Family Dermatology Life Quality Index (FDLQI) evaluating secondary burdens of skin diseases - The Clinical Analysis Questionnaire II (CAQ II) evaluating pathological personality traits Results. A reduction in QoL was proven by all questionnaires (DLQI, B-IPQ and FDLQI), with statistically significant relationships among all of them. The QoL of the patient (DLQI, B-IPQ) was found to be correlated to FDLQI. Also statistically significant relationships among DLQI, FDLQI, B-IPQ and objective severity of AD, as evaluated by SCORAD, in DLQI and FDLQI also by TEWL, in B-IPQ also by IgE were confirmed. All the QoL questionnaires have statistically significant relationship to subjective symptoms – pruritus and sleep disturbance. Interestingly, no significant relationship between QoL and age and extent of AD in visible localizations was found. CAQ II revealed high numbers of psychological disturbances – the most often paranoia, hypochondria, suicidal depression, anxiety and depression – and high prevalence of suicidal thoughts (10.9 %). Conclusions. Although AD is not life-threatening, its negative impact influences not only the patient but the whole family. Subjective symptoms of the disease like pruritus and sleep disturbance can further lead to psychological problems of the patients.

Kľúčové slová: Atopická dermatitida, kvalita života, pruritus, poruchy spánku, psychosociální dopady, Dermatologický index kvality života (DLQI), Stručný dotazník vnímání nemoci (B-IPQ), Dermatologický index kvality života rodiny (FDLQI), Dotazník klinické analýzy (CAQ II) Atopic dermatitis, quality of life, sleep disturbance, psychosocial burdens, The Dermatology Life Quality Index (DLQI), The Brief Illness Perception Questionnaire (B-IPQ), The Family Dermatology Life Quality Index (FDLQI), The Clinical Analysis Questionnaire II (CAQ II)

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2017
  • Vedúci: MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 06:09, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz