Tomáš Gebauer

Diplomová práce

Hodnocení efektivnosti investice vybraného podniku

Investment Efficiency Evaluation of a Selected Company
Anotace:
Tématem diplomové práce je hodnocení efektivnosti investice společnosti Meki s.r.o. Cílem diplomové práce je provést hodnocení investice společnosti Meki s.r.o. za pomocí metod, které jsou při hodnocení efektivnosti investic využívané a výsledky provedeného hodnocení interpretovat. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. V teoreticko-metodologické části jsou uvedeny všechny …více
Abstract:
The theme of the Diploma thesis is investment efficieny evaluation of the company Meki s.r.o. The aim of this thesis is the evaluate investment of the Meki s.r.o. Using the methods which are used for evaluation and interpret the results of the evaluation. The thesis is divided into five chapters including the introduction and the conclusion. In the teoretic-metodical part are presented all necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Kateřina Zelinková
  • Oponent: Jiří Papež

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management