Bc. Monika Jíchová

Bakalářská práce

Pole dance jako cesta k sebepoznání

Pole dance as a way to self-knowledge
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zájmovou aktivitu Pole Dance, její historický podklad, specifika a dělení. Účelem je ověření mého předpokladu, že tato aktivita má vliv na sebepoznání jedince. Klade si za cíl zodpovědět otázku zda kurzistky dospělého věku, které navštěvují lekce alespoň po dobu tří let, pociťují nějaké změny, které jsou s touto aktivitou přímo spojené. Jako další se snaží popsat význam …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Pole Dance as leisure education, its history foundation, specific and divisions. The purpose is to confirm my assumption that this activity has an effect on self-knowledge of individuals. The aim of this thesis was to answer the question if adults dancers, who are taking the lessons at least for three years, feeling any kind of changes which are based on this activity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Klára Holíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta