Richard Šácha

Diplomová práce

Marketingový výzkum nových zdrojů konkurenčních výhod spojených se zavedením tepelného výměníku pro automobilový průmysl

Marketing Research of New Resources of Competitive Advantages Connected with Implementation of Heat Exchanger in the Automotive Industry
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem prováděl marketingový výzkum nových zdrojů konkurenčních výhod spojených se zavedením celohliníkového tepelného výměníku na trh. Práci jsem prováděl ve společnosti Visteon - Autopal Hluk s. r. o. Součástí výzkumu je porovnání dvou celohliníkových tepelných výměníků vyráběných společností. K výzkumu jsem použil metody vícekriteriálního rozhodování. Výsledky výzkumu byly stěžejní …více
Abstract:
In my dissertation, I made marketing research on new sources of competitive advantages associated with the introduction of all-aluminum heat exchanger on the market. I conducted the work at Visteon – Autopal Hluk s.r.o. copany. The research was to compare two all-aluminum heat exchangers manufactured by the company. I used multi-criteria decision making Metod for the research. The results were fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Václav Nétek
  • Oponent: Jiří Dobner

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava