Bc. Libor Svoboda

Diplomová práce

3D vizualizace stavu budov

Building condition 3D visualization
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi a návrhem skladebnosti budovy zejména v prostředí ArcGIS. V práci byla upravena část 3D modelu bohunického kampusu Masarykovy univerzity tak, aby byl každý prvek materiálně homogenní, a následně byly vytvořeny vazby mezi prvky, podobně jako v BIM modelu. Výsledný 3D model byl poté vizualizován a byla diskutována jeho uplatnitelnost v praxi.
Abstract:
This thesis is focused on possibilities and design of building composability, mainly in ArcGIS software environment. In this thesis a part of 3D model of Masaryk university campus Bohunice was modified so each feature is made from the same building material. Afterwards BIM-like relationships were created between features. Final 3D model was visualized and its applicability in practice was discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta