Theses 

Zásobování a logistika podniku – Eva RITTEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Eva RITTEROVÁ

Bakalářská práce

Zásobování a logistika podniku

Supply and logistics in company

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá systémem zásobování a logistikou podniku a opatřeními vedoucími ke zlepšení. Nejprve rozčlením oběžný majetek, abychom věděli, co všechno do zásob patří. Obecně však platí, že do zásob zahrnujeme vše, co není firmou zařazeno do dlouhodobého majetku. Protože v zásobách má firma vázané nemalé částky peněz, které jí zvyšují náklady, vysvětlím zde také zásady racionálního zásobování. Budou mě také zajímat fyzické a informační toky zboží, které jsou nazývány logistikou. Stručně shrnu evidenci a doklady k tomu potřebné. A ve druhé části už se zaměřím přímo na charakteristiku vybraného podniku a na jejich systém řízení zásob. V závěru této práce se budu zabývat zhodnocením daného systému a návrhem na možná zlepšení. V této bakalářské práci jsem se zaměřila na zásobování a logistiku společnosti Vitana, a. s., provozovnou v Roudnici nad Labem.

Abstract: This thesis deal with supply system and logistics in company and procurations leading to improvement. At first I´ll divide the floating capital to know what all belongs to supply. Generally is valid that the supply includes everything not to be submitting into the long-term property. Because of blocked in the supply a lot of money that make the cost higher, I´ll explain the fundamentals of rational supply. I´ll be also interested in physical and informative flow of goods that are called logistics. I´ll shortly summarize the evidence and documents needed to this. And in the second part I´ll be focus on the company characteristics and supply system used by them. At the close of this thesis I´ll be deal with system follow-up and proposal for possible improvement. In this thesis I´m focus on supply and logistics of enterprise of Vitana Ltd., it´s subsidiary in Roudnice nad Labem.

Klíčová slova: Zásobování, zásoba, optimální zásoba, plánování, řízení, náklady, logistika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011
  • Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ivan Palla, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

RITTEROVÁ, Eva. Zásobování a logistika podniku. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:27, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz