Theses 

Nové formy komerční komunikace - reklama on-line – Pavel VINCENC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design

Pavel VINCENC

Bakalářská práce

Nové formy komerční komunikace - reklama on-line

New Forms of Commercial Communication - On-line Advertising

Anotace: Obsahem bakalářské práce je realizace interaktivní reklamní kampaně za využití nových médií. V teoretické části práce se zabývám hodnocením vývoje internetové reklamy v posledních letech. Zároveň se zaměřuji na porovnání nových forem marketingové komu-nikace s {\clqq}tradičními`` médii. Součástí práce je také výčet momentálně používaných on-line reklamních formátů, včetně zaměření na nové trendy v marketingové komunikaci. Důleži-tým ukazatelem je efektivita internetové reklamy a to, jakým způsobem jí lze měřit. V neposlední řadě také poukazuji, na otázku etického hlediska reklamy a způsoby její regu-lace. Část praktická obsahuje konkrétní realizaci reklamní kampaně, za využití nových prostředků marketingové komunikace.

Abstract: What my bachelor thesis contains, is realization of an interactive marketing campaign using new media. In the theoretical part of the thesis, I evaluate the evolution of internet marketing in the last few years. I also target the comparison of new marketing communi-cation forms and the ``traditional{\crqq} media. In my thesis, you can also find a list of on-line advertising formats currently used, including new trends in marketing communication. An important indicator is internet advertising effectiveness and the way how it can be mea-sured. I would also like to point out the question of marketing ethics and marketing regu-lation methods. The practical part of the thesis contains particular execution of an adverti-sing campaign using new methods of marketing communication.

Klíčová slova: reklama, on-line, komunikace, internet, banner, interaktivní, efektivita, marketing.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2009
  • Identifikátor: 13125

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: MgA. Dušan Wolf

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13125 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

VINCENC, Pavel. Nové formy komerční komunikace - reklama on-line. Zlín, 2009. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz