Marie Gadasová

Bakalářská práce

Strategie Evropa 2020 a její realizace na českém území euroregionů Silesia a Praděd

Strategy Europe 2020 and its Implementation on the Czech Territory of Euroregions Silesia and Praděd
Anotace:
Cílem bakalářské práce je komplexně přiblížit problematiku přeshraniční spolupráce v rámci Evropské unie, podrobně popsat strategii Evropa 2020 a vymezit území euroregionů Silesia a Praděd a na základě těchto teoretických poznatků, analýze a porovnání českých částí euroregionů Silesia a Praděd určit a vyhodnotit jejich naplňování cílů Strategie Evropa 2020 pomocí indikátorů charakterizující jednotlivé …více
Abstract:
The target of this bachelor thesis is to comprehensively approach the issue of cross-border cooperation in the framework of the European Union, describe in detail Strategy Europa 2020 and to define the territory of euroregions Silesia and Praděd and on the basis of these theoretical findings, the analysis and comparison of the Czech part of euroregion Silesia and Praděd to determine their fulfilment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Monika Hrušková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava