Ali Khalid A Alsaif

Master's thesis

Diagnostics of Turbo-Supercharger Speed by Analysing Noise and Vibration Signals

Diagnostics of Turbo-Supercharger Speed by Analysing Noise and Vibration Signals
Abstract:
Účelem diplomové práce je ověřit, zda kromě signálu vibrací může být signál hluku použit k analýze otáček turbodmychadla. Při vývoji spalovacích motorů a jejich optimalizaci musí výrobce sledovat řadu parametrů motoru včetně turbodmychadla. Práce se zaměřuje na sledování parametrů turbodmychadla, zejména jeho otáček, které díky jejich dynamickému kolísání není snadné určit. Proto byla pro stanovení …more
Abstract:
The purpose of this master thesis is to verify that in addition to the vibration signal, the noise signal could be used to analyze the turbocharger speed as well. When developing internal combustion engines and optimizing them, the manufacturer must monitor a number of engine parameters. One of these parameters is the parameter of the turbocharger. This thesis focuses on the turbocharger and monitoring …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 8. 2020
  • Supervisor: Alena Bilošová
  • Reader: Rostislav Kuběna

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava