Theses 

Finanční a věcný pokrok realizace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 – Michaela Skopalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Michaela Skopalová

Master's thesis

Finanční a věcný pokrok realizace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

Financial and Factual Progress in Use of Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic - Poland 2007-2013

Anotácia: Finanční a věcný pokrok realizace Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 Cílem diplomové práce je představit strukturu a východiska přeshraniční spolupráce v EU, OPPS ČR – PR a dále zhodnotit čerpání finančních prostředků a dosažený věcný pokrok prostřednictvím indikátorů výsledku a výstupu v programovém období 2007-2013. Diplomová práce je strukturována do 5 kapitol. Po první kapitole, úvodu, následuje kapitola, která nastiňuje informace spojené s přeshraniční spoluprací v Evropské unii a v České republice. Třetí kapitola je soustředěna na území česko-polského příhraničí a vymezuje OPPS Česká republika – Polská republika v období 2007-2013 a 2014-2020. Čtvrtá kapitola je zaměřena na dosažený finanční a věcný pokrok Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 prostřednictvím dvou kritérií. Kritéria alokace a čerpání finančních prostředků a kritéria indikátorů výsledků a výstupů v rámci jednotlivých prioritních os. V závěrečné kapitole jsou shrnuty výsledky a poznatky diplomové práce.

Abstract: Financial and Factual Progress in Use of Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic – Poland 2007-2013 The aim of the thesis is to introduce the structure and basis of cross-border cooperation in the EU, Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic – Poland and evaluate the drawdown of funds and achieved factual progress through output and outcome indicators in the period 2007-2013. The thesis is structured into 5 chapters. After the first chapter, the introduction, follows a chapter which outlines the information associated with cross-border cooperation in the European Union and in the Czech Republic. The third chapter is focuced on the Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic – Poland in the period 2007-2013 and 2014-2020. The fourth chapter is focused on achieving financial and factual progress in Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic – Poland 2007-2013 by two criteria. Criteria for the allocation and drawdown of funds and criteria indicators outcome and output in the priority axes. In the final chapter there are summarized the results and findings of the thesis.

Kľúčové slová: přeshraniční spolupráce, Evropská unie, Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, finanční pokrok, věcný pokrok

Keywords: cross-border cooperation, European Union, Operational Programme Cross-Border Cooperation Czech Republic – Poland, financial progress, factual progress

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Renáta Václavková
  • Oponent: Kamila Winterová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 18:35, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz