Theses 

Vliv metody omezené zevní stimulace na vybrané klinické škály – Bc. Lucie FENCLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie FENCLOVÁ

Diplomová práce

Vliv metody omezené zevní stimulace na vybrané klinické škály

The Influence of Restricted Environmental Stimulation Technique on Specific Clinical Scales

Anotace: Práce se zabývá technikou omezené zevní stimulace (Restricted Environmental Stimulation Technique - REST). Ta má více modifikací, nás však zajímá hlavně chamber REST, probíhající v místnosti izolované od světla a hluku. Používá se též název "terapie tmou". V teoretické části popisujeme historické pozadí techniky a zjištění, jež se jí týkají. Připojujeme i klinické souvislosti, abychom popsali psychické fenomény, které se mohou vázat k REST, a také bio-psycho-sociálně-spirituální koreláty. Cílem práce bylo dojít ke zjištění, jaký může mít týdenní chamber REST vliv na vybrané klinické symptomy, měřené dotazníkem SCL-90. Proto byl tento sebeposuzovací dotazník zadán dvakrát - před pobytem a po pobytu ve tmě. Výzkumných osob bylo 36, s rovnoměrným rozložením co se týče pohlaví. Na základě poznatků teoretické části jsme předpokládali zmírnění klinických příznaků ve škálách Obecný ukazatel distresu, Somatizace, Anxiozita, Deprese, Interpersonální senzitivita a Hostilita a zhoršení ve škále Psychoticismus. Statistické vyhodnocení dat párovým t-testem a párovým Wilcoxonovým testem prokázalo, že statisticky významné zmírnění příznaků proběhlo u výzkumného souboru ve všech škálách, s výjimkou Somatizace, kde se statisticky významnou změnu nepodařilo prokázat. Posuny jednotlivých probandů jsme vizualizovali formou grafů. Lze tedy říci: potvrdily se hypotézy postulující zmírnění symptomů měřených dotazníkem SCL-90 ve škálách Anxiozita, Deprese, Interpersonální senzitivita a Hostilita. Hypotéza o zmírnění příznaků ve škále Somatizace se nepotvrdila. Hypotéza o zhoršení příznaků ve škále Psychoticismus se taktéž nepotvrdila - u této dimenze souhrnně došlo naopak ke zmírnění příznaků.

Abstract: The thesis deals with the Restricted Environmental Stimulation Technique (REST). This technique comprises of more modifications but our main target was Chamber REST which takes place in a room insulated from light and noise. It is sometimes also called "Dark Therapy". The theoretical part describes historical background of the technique and related outcomes. We enclose clinical context to describe mental phenomena which could be bound to REST and also bio-psycho-social-spiritual correlates. The aim of this thesis was to come to a conclusion how a week-long Chamber REST may influence selected clinical symptoms measured by SCL-90's Questionnaire. Therefore this self-evaluation questionnaire was assigned twice - before and after the stay in the darkness. There were 36 research subjects uniformly distributed in terms of sex. Based on the findings of the theoretical part we expected alleviation of clinical symptoms in the scales of Global Severity Index, Somatization, Anxiety, Depression, Interpersonal Sensitivity and Hostility and deterioration in the scale of Psychoticism. Statistical evaluation of the data by the paired t-test and paired Wilcoxon Test showed that a statistically significant improvement in symptoms was carried out at the research group at all scales except Somatization, where the change was not proved. Shifts of individual probands are visualized in graphs. In conclusion the hypothesis postulating alleviation of symptoms measured by questionnaire SCL-90 was confirmed in the scales of Anxiety, Depression, Interpersonal Sensitivity and Hostility. Hypothesis of alleviation of symptoms in the scale of Somatization was not confirmed. The hypothesis of deterioration of symptoms in the scale of Psychoticism also was not confirmed ? overall in this scale, on the contrary, the symptoms were reduced.

Klíčová slova: Chamber REST, technika omezené zevní stimulace, terapie tmou, SCL-90, klinické symptomy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2013
  • Zveřejnit od: 2. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Malůš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 12. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

FENCLOVÁ, Lucie. Vliv metody omezené zevní stimulace na vybrané klinické škály. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 01:00, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz