Bc. Veronika Hradecká

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

Marketing communication mix of the selected company or the product
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zejména problematikou projektování marketingového komunikačního mixu vybraného podniku. Oborovým teoretickým rámcem je koncept marketingového mixu a mixu marketingové komunikace tak, jak jej popisuje příslušná oborová odborná literatura, tedy jako koncept 4P (4C) a schéma mixu nástrojů. Vlastním konkrétním praktickým cílem práce je návrh a souhrn marketingových komunikačních …more
Abstract:
Bachelor work deals in particular problems of designing of marketing communication mix of selected company. Branch theory is the concept of the marketing mix and marketing communication mix, as it describes the relevant sectoral literature, that is, as the concept of 4P (4C) scheme and mix of tools. Own specific practical goal is to proposal a summary of the marketing communication activities SolarInvest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Miloslav Vaňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní