Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu – Bc. Veronika Hradecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Hradecká

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku - produktu

Marketing communication mix of the selected company or the product

Anotace: Bakalářská práce se zabývá zejména problematikou projektování marketingového komunikačního mixu vybraného podniku. Oborovým teoretickým rámcem je koncept marketingového mixu a mixu marketingové komunikace tak, jak jej popisuje příslušná oborová odborná literatura, tedy jako koncept 4P (4C) a schéma mixu nástrojů. Vlastním konkrétním praktickým cílem práce je návrh a souhrn marketingových komunikačních aktivit společnosti Solar-Invest s.r.o., a to jak komunikaci typu B2B (business to business), tak komunikaci B2C (business to customers). Výstupem práce je projekt využitelný v praxi, přičemž jeho součástmi je jednak soubor analytických vstupů (SWOT, PORTER, PEST), dále případová studie nebo situační zpráva minulé a současné podoby komunikace podniku s obchodními partnery, zákazníky a veřejností vcelku. Součástí práce je i soubor relevantních kazuistik.

Abstract: Bachelor work deals in particular problems of designing of marketing communication mix of selected company. Branch theory is the concept of the marketing mix and marketing communication mix, as it describes the relevant sectoral literature, that is, as the concept of 4P (4C) scheme and mix of tools. Own specific practical goal is to proposal a summary of the marketing communication activities SolarInvest-Green Energy s.r.o., both communication B2B (business to business) and B2C communication (business to customers). The output of the project work is usable in practice, during which its components is both a set of analytical inputs (SWOT, Porter, PEST) further case study or situation report of past and contemporary forms of enterprise communication with business partners, customers and the public as a whole. The work also includes a set of relevant case studies.

Klíčová slova: Marketingový mix, marketingový komunikační mix, produkt, cena, distribuce, reklama, propagace, podpora prodeje, osobní prodej, vztahy s veřejností, přímý marketing.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:21, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz