Martina BLAŽKOVÁ

Bachelor's thesis

Inovační aktivita ve vybrané firmě a její dopad na finanční ukazatele

Innovative Activity in a Selected Company and its Impact on Financial iIndicators
Abstract:
Cílem práce je zanalyzovat inovační aktivitu ve vybrané firmě a zhodnotit dopady na finanční ukazatele. Byla zvolena firma Ergotep, družstvo invalidů, která se zabývá znovuuvedením osob zdravotně znevýhodněných zpět do společenského života. Na základě deskriptivní statistiky byla provedena analýza ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity, tyto ukazatele byly propojeny se závislostí …more
Abstract:
The aim of the work is to analyze the innovation akctivity in a selected comapany and to assess its impact on financial indicators. I have chosen Ergotep, Invalids team that deals with the reintroduction of people with disasbilities back into social life. Based on descriptive statistics were analyzed indicators of profitability, activity, indebtedness and liquidity, these have been linked to addiction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 11. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BLAŽKOVÁ, Martina. Inovační aktivita ve vybrané firmě a její dopad na finanční ukazatele. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická