Bc. Anděla Sedláčková

Bakalářská práce

Výkonová motivace a strategie zvládání zátěžových situací u sportovců ve srovnání s nesportovní populací

The achievement motivation and stress coping strategies of active sportsmen as compared with physically inactive population
Anotace:
Cílem této práce bylo srovnat výkonovou motivaci a strategie zvládání zátěžových situací mezi sportovci a nesportovci. Měla přinést bližší vhled do toho, jak se liší úroveň motivace sportovců a nesportovců a jak jejich motivace pak dále souvisí s používanými strategiemi zvládání stresu. Vý-zkum byl koncipován kvantitativně. Výzkumný soubor tvořilo 127 osob ve věku 20 až 40 let. Data byla získána prostřednictvím …více
Abstract:
The aim of this thesis was to compare the achievement motivation and stress coping strategies between sportsmen and people not doing sports. It had to bring closer insight into the difference in the level of achievement motivation between sportsmen and people not doing sports and into to causal link with the motivation and their stress coping strategies. The research design was quanti-tative. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Eliška Horská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií