Theses 

Výkonová motivace a strategie zvládání zátěžových situací u sportovců ve srovnání s nesportovní populací – Bc. Anděla Sedláčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anděla Sedláčková

Bachelor's thesis

Výkonová motivace a strategie zvládání zátěžových situací u sportovců ve srovnání s nesportovní populací

The achievement motivation and stress coping strategies of active sportsmen as compared with physically inactive population

Abstract: Cílem této práce bylo srovnat výkonovou motivaci a strategie zvládání zátěžových situací mezi sportovci a nesportovci. Měla přinést bližší vhled do toho, jak se liší úroveň motivace sportovců a nesportovců a jak jejich motivace pak dále souvisí s používanými strategiemi zvládání stresu. Vý-zkum byl koncipován kvantitativně. Výzkumný soubor tvořilo 127 osob ve věku 20 až 40 let. Data byla získána prostřednictvím dotazníku, který se skládal z českých verzí Dotazníku motivace k výkonu – LMI a dotazníku Strategie zvládání stresu – SVF 78. Výsledky ukázaly, že sportovci disponují celkově vyšší výkonovou motivací než nesportovci, jsou vytrvalejší a více soutěživí. Pro zvládání zátěžových situací používají více pozitivní strategii, což souvisí s jejich vyšší výkonovou motivací. Ve výkonové motivaci i zvládání stresu existují rovněž mezipohlavní rozdíly. Muži se vyznačují vyšší výkonovou motivací. Ženy (sportovci i nesportovci) využívají při zvládání zátěžo-vých situací více sociální opory okolí než muži. Statistická analýza dále prokázala vztah mezi úrovní výkonové motivace a používanými strategiemi pro zvládání stresu. Rovněž bylo zjištěno, že vzdělání má pozitivní vliv na vztah výkonové motivace a používání strategií zvládání stresu. Výsledky otevírají prostor pro další výzkumy výkonové motivace a zvládání zátěžových situací v rámci psychologie sportu.

Abstract: The aim of this thesis was to compare the achievement motivation and stress coping strategies between sportsmen and people not doing sports. It had to bring closer insight into the difference in the level of achievement motivation between sportsmen and people not doing sports and into to causal link with the motivation and their stress coping strategies. The research design was quanti-tative. The research sample was assembled from 127 respondents between ages of 20 to 40 years. Data were obtained via a survey. The questionnaire contained the Czech versions of Achievement motivation questionnaire – LMI and the questionnaire called Stress coping strategies – SVF 78. The results showed that sportsmen have in general higher achievement motivation than people not doing sports, they are more persevering and more competitive. The sportsmen use positive stress coping strategies more than peole not doings sports, which is related to their higher achievement motivation. As for achievement motivation and stress coping strategies, there are also differences between genders. Women (sportswomen and also those not doing sports) use in stress coping stra-tegies more social support than men. Statistical analysis also discovered the relationship between the level of achievement motivation and the used stress coping strategies. It was also discovered, that education has a positive influence on the relationship between achievement motivation and stress coping strategies. These results open space for further researches of achievement motivation and coping with stress within the psychology of sports.

Keywords: motivace, vnitřní motivace, vnější motivace, výkonová motivace, motivace sportovců, psychologie sportu, stres, strategie zvládání stresu, motivation, intrincsic motivation, extrinsic motivation, achievement motivation, motivation of sportsmen, psychology of sports, stress, stress coping strategie

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Reader: Mgr. Eliška Horská

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 08:35, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz