Peter Špilko

Bakalářská práce

Návrh zlepšení systému CRM

Suggestions for the Improvement of CRM
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce, zaoberajúcej sa návrhom zlepšenia systému Customer Relationship Managment pre spoločnosť OMNIA KLF, a. s., je na základe SWOT analýzy súčasného systému navrhnúť opatrenia vedúce ku skvalitneniu tohto systému. Druhá kapitola sa zaoberá charakteristikou spoločnosti OMNIA KLF, a. s., základnými údajmi o firme. V tretej kapitole je opísaná charakteristika pojmu Customer Relationship …více
Abstract:
The aim of this bachelor paper, focused on the proposal of Customer Relationship Management System improvement for OMNIA KLF, a.s., is to suggest, on the basis of SWOT analysis of the present system, the measures leading to the quality of the system enhancement. The second chapter of the paper deals with the characteristics of OMNIA KLF, a. s. company and the basic data of the company. In the third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: Martina Steinová
  • Oponent: Martina Hoďáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod