Theses 

Podnikatelský plán internetového krejčovství Tvá móda; Business Plan of Internet Tailoring Tva moda – Markéta Kubíčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Markéta Kubíčková

Master's thesis

Podnikatelský plán internetového krejčovství Tvá móda; Business Plan of Internet Tailoring Tva moda

Abstract: Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu společnosti zaměřující se na prodej vlastnoručně navrženého oblečení prostřednictvím webové aplikace, na jehož základě bude posouzena realizovatelnost a ekonomická výhodnost daného podnikatelského záměru. Tematicky je práce rozdělena do dvou částí. První část zahrnuje teoretická východiska, definici podnikatelského plánu, vymezení jeho základních druhů, popis struktury plného plánu a jeho využití při žádosti o dotaci. Konkrétní podoba plánu se nachází v navazující praktické části. Obsahuje shrnutí, popis společnosti a její cíle, popis produktu a produkčního procesu, analýzu odvětví a trhu, charakteristiku distribuce a propagace, kalkulaci ceny a cenovou strategii, vybrané dodavatele, popis organizace řízení, finanční plán ve třech variantách vývoje, analýzu rizik a harmonogram projektu.

Abstract: The aim of the thesis is to create a business plan focusing on selling self-designed clothes through a web application, on the basis of which the feasibility and economic advantage of the business plan will be assessed. Thematically, the plan is divided into two parts. The first part covers the theoretical background, the definition of the business plan, description of its basic types, description of the structure of full plan and its use in the grant application. The specific form of the plan is located in the following practical part. It contains summary, description of the company and its objectives, description of the product and the production process, analysis of industry and market, characteristics of the distribution and promotion, price calculation and pricing strategy, the selected suppliers, description of management, financial plan in three variants of development, risk analysis and project schedule .

Keywords: podnikatelský plán, finanční plán, marketingový mix, oděvní průmysl, krejčovství, business plan, financial plan, marketing mix, clothing industry, tailoring

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií


Go to top | Current date and time: 22/3/2019 09:33, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz