Tomáš Kacíř

Diplomová práce

Návrh marketingové komunikace pro nově zaváděný motoristický bezpečnostní prvek

Marketing Communication Design for Launched Motocyclist Safety Product
Anotace:
Tématem diplomové práce je Návrh marketingové komunikace pro nově zaváděný motoristický bezpečnostní prvek. Cílem práce je na základě provedené analýzy určit, které konkrétní prvky komunikačního mixu jsou pro společnost vhodné v rámci realizace komunikační kampaně, a co bude obsahem jejich sdělení. V teoretické části je charakterizován trh bezpečnostních prvků pro motocyklisty, definována integrovaná …více
Abstract:
The topic of this Master’s thesis is the proposal of marketing communication for a newly introduced safety feature for motorcycles. The aim of this thesis is to determine, based on an analysis, which particular elements of the communication mix are suitable for the company during implementation of the marketing campaign and the content of the message. The particular characteristics of the market with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Kamila Poláková
  • Oponent: Martina Gecíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava