Radka MILOTOVÁ

Bachelor's thesis

Neverbální komunikace: Teorie a Praxe

Nonverbal communication: Theory and Practice
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je jedno z nejdůležitějších témat sociální psychologie ? neverbální komunikace. Cílem práce je vytvoření uceleného pohledu na neverbální komunikaci a také její zpřehlednění na základě studia povahy, struktury a forem tohoto druhu komunikace. Bakalářská práce je rozdělena do 3 kapitol. První kapitola je zaměřena na sociální komunikaci jako celek, druhá kapitola se zabývá …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is one of the most important topics of the social psychology ? nonverbal communication. The aim of this thesis is to create a compact view of the nonverbal communication and also to make it clearer on the basis of a study of nature, structure and forms of this kind of communication. Bachelor thesis is divided into three chapters. First chapter deals with the social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MILOTOVÁ, Radka. Neverbální komunikace: Teorie a Praxe. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities

Theses on a related topic