Theses 

Intervenční program pobytu v přírodě podporující výchovu ke zdraví u romských dětí – Markéta HULAČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta HULAČOVÁ

Bakalářská práce

Intervenční program pobytu v přírodě podporující výchovu ke zdraví u romských dětí

The intervention program in nature supporting health education for Roma children

Anotace: Bakalářská práce na téma "Intervenční program pobytu v přírodě podporující výchovu ke zdraví u romských dětí" se v teoretické části v první řadě věnuje pojmu pobyt v přírodě, speciální pedagogice, výchově ke zdraví ve vztahu k romskému etniku, zde je poukázáno na životní styl Romů, jejich stravovací návyky, zlozvyky a jaký mají vztah k pohybu. Poslední kapitola teoretické části je věnována kapitole romské dítě, především, je zde popsáno, jak pracovat s romskými dětmi. Výzkumná část práce se zaobírá vlivem intervenčního pohybového programu v přírodě orientovaného na romské děti ve věkovém rozmezí od 7 do 12 let. Cílem bakalářské práce je zhodnocení, zda intervenční pohybový program v přírodě měl pozitivní dopad na oblasti sociálního, školního a emocionálního zdraví v rámci standardizovaného dotazníku PedsQLTM 4.0. Dosažené výsledky jsou předloženy v tabulkách a grafech, které doprovází stručný komentář. Tyto výsledky potvrzují pozitivní vliv intervenčního pohybového programu v přírodě, v oblasti sociálního, školního a emocionálního zdraví u experimentální skupiny. Po skončení intervenčního pohybového programu v přírodě nastalo u experimentální skupiny celkové průměrné zlepšení o 5,5 % v oblasti sociálního zdraví, v oblasti školního zdraví o 2 %. V oblasti emocionálního zdraví o 6,5 %. Kontrolní skupina dosáhla, také pozitivních výsledků, ale průměrné zlepšení měla vždy vyšší experimentální skupina. Prokázání pozitivního dopadu intervenčního pohybového programu v přírodě na oblast sociálního, školního a emocionálního zdraví u romských dětí ve věku od 7 do 12 let, je hlavním přínosem bakalářské práce.

Abstract: At first, a title of my Bachelor Thesis "Intervention program in the nature supporting the health education of Roma Children" contemplates about professional terms like "stay in nature", "special pedagogy" or "health education" in relationship to Roma ethnic group. Right here I point a Roma lifestyle, their diet habits, also bad habits and of course their relationship to move or exercise out. At the end of this theory case is written how we define a Roma children and how to behave them and how to fit our behaviour to them in education process. The research part of this Bachelor Thesis explores an influence of intervention moving programe in nature toward a Roma children in the life age between seven and twelve. A target of this Bachelor Thesis is appraising the values of this natural intevention programe for Roma children and comparing results. In this case was applicated a standardised questionary PedsQLTM 4.0. All the results are figured in a series of charts and tabs. Finally I found a very positive influence of this intervention program in the nature, especially because there Roma children are not very led to exercise, neither at home. After the intervention programe was noticed a average progress 5,5 per cent in the social health functioning, 2 per cent in the school functioning and 6,5 per cent in the emotional one. Even tought the control group has also reached a very good results, the experimental group had a lot better average progress. All these positive effects of an intevention programe for Roma children in the age between 7 and 12 years, and their social, emotional and also school health are the main aquisition of my Bachelor Thesis.

Klíčová slova: pobyt v přírodě, výchova ke zdraví, romské dítě, prožitek

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53027 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HULAČOVÁ, Markéta. Intervenční program pobytu v přírodě podporující výchovu ke zdraví u romských dětí. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 09:15, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz