Theses 

Sociální audit - zákonné normy v činnosti podniku United Parcel Service – Ing. Petr Palinčák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Petr Palinčák

Bachelor's thesis

Sociální audit - zákonné normy v činnosti podniku United Parcel Service

Social Audit - Legal Norms Applied in United Parcel Service Company

Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem sociálního auditu ve firmách, a to konkrétně aplikací zákonných norem v každodenní činnosti společnosti United Parcel Service. Teoretická část bakalářské práce se věnuje vymezení základních pojmů z oblasti sociálního auditu firem, vybraným ustanovením zákoníku práce, norem bezpečnosti práce a úloze odborové organizace v rámci fungování obchodních společností. Aplikační část bakalářské práce přináší porovnání získaných teoretických poznatků s konkrétní reálnou analýzou situace ve společnosti United Parcel Service. Pro analýzu byla použita metoda dotazníkového šetření vybrané skupiny zaměstnanců společnosti. Závěr bakalářské práce přináší na konkrétních statistických přehledech zhodnocení aktuální situace. Analýza získaných dat přináší velmi pozitivní hodnocení úrovně dodržování norem bezpečnosti práce a stanovených standardů zaměstnavatelské organizace. Lze jednoznačně konstatovat, že tématům spadajícím do oblasti sociálního auditu se společnost United Parcel Service věnuje s velkou pečlivostí a že tato společnost patří mezi zaměstnavatele, které se o své zaměstnance dobře starají.

Abstract: The bachelor's thesis deals with the issue of social audit in companies, namely with the implementation of legal norms in everyday operations of United Parcel Service company. The theoretical part of the bachelor's thesis focuses on defining terms related to the spheres of company social audit, selected articles of the Labour Code, work safety standards and the trade unions role within the frame of business companies' operation. The application part of the bachelor's thesis involves comparison of the acquired theoretical knowledge with the actual real analysis of the situation in the United Parcel Service company. For the purposes of this analysis, the method of survey via questionnaires of the selected group of company employees was used. The conclusion of the bachelor's thesis deals with the evaluation of the current situation based on actual statistical surveys. The acquired data analysis demonstrates a very highly positive level of adherence to the work safety standards as well as set up standards of an employer. It is possible to state unanimously that United Parcel Service company deals with the issues of social audit very carefully and that this company belongs among those employers which take a very good care of their own staff.

Keywords: Audit, bezpečnost, globalizace, nehodovost, sociální, standardy, zákoník práce Audit, Safety, Globalization, Accident Frequency, Social, Standards, Labour Code

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Mgr. Markéta Jansová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 08:41, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz