Theses 

Sociální audit a zákonné normy ve firmě Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. v Plané u Tachova – Bc. Jan Průcha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Průcha

Bakalářská práce

Sociální audit a zákonné normy ve firmě Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. v Plané u Tachova

The Social audit and lawful norms in social and working area of the company The Hospital follow-up care, s.r.o. company from Planá u Tachova

Anotace: V posledních letech vstoupil do firemního prostředí a začal být využíván nefinanční audit, tzv. sociální audit. Hlavním cílem tohoto auditu je snaha analyzovat a zlepšovat takové faktory, které nemají v ekonomických ukazatelích svoji kategorii, ale přesto se významně podílejí na prosperitě firem. Podniková kultura je specifická pro každou firmu a vytváří její osobitý podnikatelský styl. Mnoho manažerů se mylně domnívá, že nastolit dobrou podnikovou kulturu není žádný problém. Podniková kultura je souhrnem vlastních názorů, hodnot, norem, chování a jednání zaměstnanců, manažerů i zaměstnavatelů – vlastníků firem, ale i odborů. Podniková kultura se zabývá rovněž vztahy firmy se zákazníky, dodavateli, konkurenty a orgány státní správy. Tyto skupiny tvoří tzv. zainteresované skupiny – stakeholders. Mým úkolem je zabývat se vztahy uvnitř podniku a cílem je provedení sociálního auditu ve firmě Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Zaměřím se na teoretické poznatky z oblasti sociálního a etického auditu, budu zkoumat dodržování zákonných norem a vnitropodnikových směrnic ve firmě, týkajících se pracovně právních vztahů, sociálních podmínek a dodržování legislativy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Budu se zabývat názory a podněty zaměstnanců a manažerů podniku a analyzovat své poznatky. Přál bych si, aby má práce měla určitý přínos pro zlepšení firemní kultury podniku.

Abstract: In the last few years a non financial audit – so called social audit- has been introduced and implemented in the companies’ environment. The main aim of the audit is an effort to analyze and improve such factors which do not have their own category in the economic indexes but nevertheless they take a significant part in the companies’ prosperity. Company culture is specific for each firm and it creates its individual entrepreneurial style. A lot of managers wrongly believe that establishing a good company culture is not a problem. Company culture is a summary of own opinions, values, standards, behaviour and acting of the employees, managers and even the employers – company owners but also trade unions. Company culture also deals with company’s relation to its customers, suppliers, competition and authorities. These groups form so called communities of interest –stakeholders. My task was to look into the relationships within the company and the aim is to perform a social audit in the Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. (Consequent care hospital Svatá Anna, Limited Liability Company). I shall concentrate on the theoretical knowledge in the field of social and ethical audit; I also will examine meeting the legal standards and internal normative directions in the firm concerning legal labour relations, social conditions and health and safety protection at work legislation. I will deal with employees’ and managers’ opinions and suggestions and analyze my findings. I wish that the thesis will contribute in the company culture improvement.

Klíčová slova: Sociální a etický audit, sociální kapitál, sociální přidaná hodnota, podnikatelská etika, etický kodex, zákonné normy, zákoník práce, vnitropodnikové směrnice, benefity, odbory, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dotazník a respondenti.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz