Lucia Orlovová

Diplomová práce

Zhodnocení rentability a zadluženosti vybraného podniku

Profitability and Solvency Evaluation of a Selected Company
Anotace:
V této diplomové práci je řešeno zhodnocení rentability a zadluženosti společnosti Vítkovické slévárny spol. s r.o. V teoretické části práce jsou popsány pojmy finanční analýzy, přiblíženy finanční výkazy a finanční výkonnost podniku. Jsou stanoveny metody horizontální a vertikální analýzy, následně poměrové ukazatele finanční analýzy, pyramidové soustavy ukazatelů, a nakonec analýza odchylek. Další …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the evaluation of the profitability and indebtedness of Vítkovické slévárny spol. s.r.o. The theoretical part describes the concepts of financial analysis, the financial statements, and the financial performance of the company. The methods of horizontal and vertical analysis are determined, followed by ratios of financial analysis, a pyramid system of indicators, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Kateřina Stanovská
  • Oponent: Petra Štefková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava