Martina Zlámalová

Bakalářská práce

Posouzení vývoje rentability a likvidity firmy Baťa, a.s.

Profitability and Debt Evolution Assessment of the Baťa, a.s. Company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posouzení vývoje rentability a likvidity společnosti Baťa, a.s. v letech 2009-2013 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a na základě údajů získaných z výročních zpráv společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola bude zaměřena na teoretickou část. Bude zde detailně popsána finanční analýza, uživatelé finanční analýzy, zdroje informací …více
Abstract:
The goal of my bachelor thesis is an appraisal of progression of profitability and liquidity company Baťa a.s. in 2009-2013. The research will be done with using of selected techniques of financial analysis and on basis of financial results from annual reports of the company. The whole thesis is divided into five chapters. The second one is theoretical part with concrete description of financial analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Dagmar Richtarová
  • Oponent: Andrea Grufíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava