Libuše Čechová

Bakalářská práce

Metodické karty příčin vzniku požáru v důsledku přípravy omamných a psychotropních látek

"Methodological Cards of Fire Causes due to Preparation of Narcotics and Psychotropic substances "
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem zjištění příčiny vzniku požárů související s výrobou omamných a psychotropních látek a následné vytvoření Metodické karty vzniku příčiny požárů. První část je věnovaná definici pojmů, základním informacím o zjišťování příčin vzniku požárů, stopám na místě požáru pro zjištění příčiny vzniku požáru a statistikou požáru. Druhá část práce se věnuje zákonům o omamných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with investigating the cause of origin of fire related to narcotics and psychotropic substances production and consequent creation of Methodical card for the cause of origin of fire. The first part is dedicated to definition of terms, basic information about investigating the cause due of the fire, tracks of fire scene for investigating the cause of origin of fire and fire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Kamil Klar
  • Oponent: Radim Křikava

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava