Kateřina Huráková

Diplomová práce

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii se zaměřením na složení, kvalitu a bezpečnost potravin

Consumer Protection in the Czech Republic and the European Union Regarding the Composition, Quality and Safety of Food
Anotace:
V dnešní době roste zájem o kvalitu a bezpečnost nakupovaných potravin, ale také se množí případy, kdy došlo k porušení základních norem při jejich výrobě a řadě pochybením ze strany distributorů. Cílem práce je zmapovat vývoj a současný stav ochrany spotřebitele v oblasti bezpečnosti potravin jak na úrovni České republiky, tak i EU. Jedná se především o legislativní rámec této problematiky a úkoly …více
Abstract:
Now days there is increasing concern about the quality and safety of purchased food, also there is increasing the number of cases where a violation of basic standards in their production has been violated. Mainly because of errors caused by the food distributors. The aim is to map the evolution and current state of consumer protection in the area of food safety at both the Czech Republic and EU. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Monika Mynarzová
  • Oponent: Pavel Smělý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava