Theses 

Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch) – Magdaléna Křížková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Magdaléna Křížková

Bakalářská práce

Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)

The Spatial Plan of the City of Uherske Hradiste with Focus on Public Green Areas with a Predominance of Unpaved Areas

Anotace: V teoretické části práce na téma "Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)" se autorka věnuje nástro-jům, kterými je zajištěna ochrana životního prostředí v procesu územního řízení probíhají-cího dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, přičemž za zá-kladní nástroj považuje pořízení územního plánu. V praktické části práce se pak již zabývá územním plánem Uherského Hradiště, a to průběhem jeho pořízení, souladem s dalšími územně analytickými podklady a zejména plochami veřejných prostranství s převahou ne-zpevněných ploch, které jsou určeny pro veřejnou zeleň (parky a zalesněná území, např. lokalita architektonického naleziště Sady a bývalého židovského hřbitova). U jednotlivých ploch se autorka zajímá o to, zda byl naplněn jejich hlavní účel, tj. umístění zeleně, včetně druhu a množství, a zda jsou zde i jiné přípustné prvky drobné architektury či technické infrastruktury.

Abstract: In the theoretical part of the thesis "The Spatial Plan of the City of Uherske Hradiste with Focus on Public Green Areas with a Predominance of Unpaved Areas" the author describes the tools which ensures the protection of the environment in the process of land management according to the Czech Act no. 183/2006 Sb., Construction Act, while an essential tool is the spatial plan (city plan). In the practical part of the thesis the author dealing with the spatial plan of Uherske Hradiste and the process of its acquisition, con-sistency with the other territorial analytical documents and especially the public areas with a predominance of non-paved areas, which are intended for public green (parks and wood-ed areas, for example location and architectural sites Sady and former Jewish cemetery). For individual areas, the author cares about whether it was filled with their main purpose: public green, including the type and quantity, and whether there are other acceptable ele-ments of small architecture and technical infrastructure.

Klíčová slova: nástroje územního plánování, plochy veřejné zeleně, Uherské Hradiště, územní plán, územní plán Uherského Hradiště, územní plánování, veřejné prostranství s převahou nezpevněných ploch

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43747 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Křížková, Magdaléna. Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch). Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz