Tomáš Bártek

Diplomová práce

Požadavky na minimální úroveň znalostí v rámci interoperability vybraných složek IZS

Requirements on Minimal Knowledge Level in the Framework of Interoperability of Selected Integrated Rescue System Units
Anotace:
Tato práce se zabývá interoperabilitou vybraných složek integrovaného záchranného systému. V první části práce je uveden základní přehled informací o IZS, jeho vybraných složkách a o jejich vzájemné spolupráci. Stěžejní druhá část práce stanovuje minimální úroveň znalostí pro interoperabilitu těchto složek. Formou analýzy provedeného průzkumného šetření na předchozí části dále navazuje posouzení stávajícího …více
Abstract:
This thesis is focused on cooperation of selected Integrated Rescue System units. In the first part, basic information overview about the Integrated Rescue System, its selected units and their cooperation, is given. Main, second, part of the thesis indicates minimal level of knowledge regarding the cooperation of these units. In form of analysis of conducted research on the previous part, it further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Dana Chudová
  • Oponent: Petr Materna

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu