Fredrika Ndeutala Shagama

Bachelor's thesis

Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia

Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia
Abstract:
Téma bakalářské práce " Predikce kvality vody ve zbytkové jámě Dolu Skorpion v Namibii" se za prvé zaměřuje na obecné charakteristiky a klasifikace zbytkových jám a pak na fyzikální podmínky studované oblasti tj. klimatologie, geologie a hydrogeologie. Práce dále představuje kvalitu podzemní a povrchové vody a vodní bilanci Dolu Skorpion. Kód numerického modelování MODFLOW byl používán k stanovení …more
Abstract:
The Bachelor Thesis topic “Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia” firstly focuses on general characteristics and classifications of pit lakes and then on physical conditions of the study area i.e. climatology, geology and hydrogeology. The thesis further presents groundwater and surface water quality of Skorpion Mine, and the water budget of the Pit Lake. A numerical modeling …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: Naďa Rapantová
  • Reader: Jiří Beránek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava