Theses 

Koncepční model proudění podzemních vod v kvartéru Odry a Opavy – Tomáš Orlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geologické inženýrství

Tomáš Orlík

Bakalářská práce

Koncepční model proudění podzemních vod v kvartéru Odry a Opavy

Conceptual Model of Groundwater Flow in Quaternary of Odra and Opava River

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá sestavením koncepčního modelu proudění vod v kvartéru Odry a Opavy v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod v České republice. V první části práce jsou popsány přírodní poměry území s důrazem na geologickou a hydrogeologickou charakteristiku. Následující část se zaměřuje na sumarizaci dostupných dat a informací týkajících se kolektorů, jejich exploatace a režimu podzemních vod v oblasti za účelem sestavení koncepčního modelu. Závěrečná část poté na základě vypracovaných podkladů a provedených doprovodných prací popisuje zhotovený koncepční model včetně doporučených kroků do další fáze.

Abstract: The Bachelor thesis deals with construction of a conceptual model of groundwater flow in Quaternary of Odra and Opava river as a part of the project of Review of Groundwater Resources in the Czech Republic. In the first part, natural conditions of the territory are described with an emphasis on geological and hydrogeological characteristics. The next part is focused on summarisation of available data and information on aquifers, their exploitation and groundwater regime in the area in order to construct the conceptual model. The last part then describes the finalised model including recommended future steps, based on the summarised material and associated works.

Klíčová slova: Odra, Opava, kvartér, sedimenty, hydrogeologie, podzemní vody, koncepční model

Keywords: Odra, Opava, Quaternary, sediments, hydrogeology, groundwater, conceptual model

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Naďa Rapantová
  • Oponent: Arnošt Grmela

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz