Fredrika Ndeutala Shagama

Bakalářská práce

Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia

Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia
Anotace:
Téma bakalářské práce " Predikce kvality vody ve zbytkové jámě Dolu Skorpion v Namibii" se za prvé zaměřuje na obecné charakteristiky a klasifikace zbytkových jám a pak na fyzikální podmínky studované oblasti tj. klimatologie, geologie a hydrogeologie. Práce dále představuje kvalitu podzemní a povrchové vody a vodní bilanci Dolu Skorpion. Kód numerického modelování MODFLOW byl používán k stanovení …více
Abstract:
The Bachelor Thesis topic “Water Quality Prediction in the Skorpion Mine Pit Lake in Namibia” firstly focuses on general characteristics and classifications of pit lakes and then on physical conditions of the study area i.e. climatology, geology and hydrogeology. The thesis further presents groundwater and surface water quality of Skorpion Mine, and the water budget of the Pit Lake. A numerical modeling …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Naďa Rapantová
  • Oponent: Jiří Beránek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava