Daniel Fábry

Bachelor's thesis

Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu ČÚS a IFRS

Tangible fixed assets from the perspective of ČÚS and IFRS
Abstract:
Předložený text se věnuje problematice dlouhodobého majetku. Cílem práce je na základě komparace obou účetních systémů (Českých účetních standardů (dále jen ČÚS) a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (dále jen IFRS) stanovit hlavní rozdíly v oblasti oceňování a vykazování dlouhodobého hmotného majetku. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů spojených se sledovaným tématem …more
Abstract:
The presented text deals with the issue of fixed assets. The aim of the thesis is to determine the main differences in the valuation and reporting of tangible fixed assets on the basis of a comparison between the two accounting systems (Czech Accounting Standards (CAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS).) The theoretical part of the thesis contains a definition of basic concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Gabriela Dlasková
  • Reader: Ing. Jaroslav Veselka, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní