Natalie MACHOVÁ

Bachelor's thesis

Školní prostředí jako potencionální kriminogenní faktor

School environment as a potential criminogenic factor
Abstract:
Svou bakalářskou práci píši na téma ,,Školní prostředí jako potencionální kriminogenní faktor?. Cílem mé práce bylo zjistit, jakým způsobem škola ovlivňuje mládež v páchání delikventního jednání a naopak, jak tomuto jednání předchází. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části uvádím základní pojmy, které se týkají tématu kriminality mládeže. Okrajově zmiňuji i rodinné …more
Abstract:
My Bachelor Thesis is about ,,School environment as a potential criminogenic factor?. My aim was to determine how school affects youth from committing delinquent behavior and the prevention. My work consists of two parts theorectical and practical. In the theoretical part, the basic concepts that relate to the topic of youth crime. I mentioned a family environment, leisure activities and peer groups …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2014
Accessible from:: 12. 12. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACHOVÁ, Natalie. Školní prostředí jako potencionální kriminogenní faktor. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.12.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta