Magdalena KAPCZIOVÁ

Bachelor's thesis

Irvin D. Yalom - psychiatr, psycholog a filozof: k zásadám skupinové psychoterapie

Irvin D. Yalom - psychiatrist, psychologist and philosopher: to the principles of group psychotherapy
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na skupinovou psychoterapii v pojetí Irvina D. Yaloma, významného amerického psychologa, psychiatra a filozofa. Prvním cílem práce je srovnání přístupu Irvina Yaloma k psychoterapii s přístupem známého českého psychologa a psychiatra Stanislava Kratochvíla, případně s přístupy dalších významných psychoterapeutů. Druhým cílem práce je nalezení Yalomových postupů a rad pro …more
Abstract:
This bachelor work is focused on group psychotherapy in a concept of Irvin D. Yalom, a significant American psychologist, psychiatrist and philosopher. The first aim of this work is compare approach of Irvin Yalom to a psychotherapy to the approach of famous Czech psychologist and psychiatrist Stanislav Kratochvíl, alternatively to the approach of others psychotherapist. The second aim is to find Yalom …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAPCZIOVÁ, Magdalena. Irvin D. Yalom - psychiatr, psycholog a filozof: k zásadám skupinové psychoterapie . Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Humanities Studies / Humanities