Stanislav Dragon

Diplomová práce

Návrh modernizace stacionární linky v kamenolomu Nová Ves

Modernization of The Stationary Line in The Nová Ves Stone Quarry
Anotace:
Záměrem moji diplomové práce je návrh modernizace stacionární linky v kamenolomu Nová Ves. Diplomová práce jako taková popisuje historii lomu, charakteristiku ložiska, technologii dobývání, vývoz materiálu k technologické lince a na skládku, aktuální stav linky, samotný návrh modernizace a technologicko-ekonomické zhodnocení. Návrh modernizace stacionární linky v kamenolomu Nová Ves spočívá v úpravě …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to modernize the stationary line in the Nová Ves quarry. The thesis as such describes the history of quarry, bearing characteristic, mining technology, the export of material to the technological line and the landfill, the current status of the line, the actual of modernization and the technological-economic evaluation. The modernization of the stationary line in Nová …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Botula
  • Oponent: Miroslav Kryl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava