Theses 

Integrated Marketing Communication and its social implications – Bc. Sugandha Tikoo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Sugandha Tikoo

Diplomová práce

Integrated Marketing Communication and its social implications

Integrated Marketing Communication and its social implications

Anotace: Abstraktní Cílem této práce je diskutovat sociální důsledky integrované marketingové komunikace (IMC). Zvláštní pozornost byla věnována sociálních médií představy o chování mezi integrovaný marketing. V dnešní době, sociální média se stala velmi důležitou součástí marketingu, a to zejména pro kosmetický průmysl. Využitím strategie sociální média správně, dokazuje zvýšit pověst společnosti tím, že vytvoří pozitivní image a ochotu komunikovat a jednat s cílovými skupinami. Proto se tato práce zkoumá aspekt IMC: Realizace sociálních médií do IMC plánu zvyšuje míru retence zákazníků, ale nezvýší okrajovou příjmy o více než 10 procent. Social Media dosáhla zralosti v hospodářském cyklu, a proto musí být vyloučeny z IMC plánu, jak to je více škodlivé pro pověst firmy, než prospěšné. Společnosti mají jen vyšší krátkodobé zisky, pokud Social Media je součástí jejich IMC plánu. Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní metody při zkoumání pět případových studií ve Spojených státech. Všechny společnosti vybraných jsou v kosmetickém oboru a jen se liší v jejich velikosti. Všechny Make-up firmy jsou vysoce konkurenční a spoléhat se na sociální média těžce. Analýza předvedla, že sociální média jako celek vytváří více osobní zkušenost pro spotřebitele a zároveň vytváří autentickou hlas pro značky. I když, sociálních sítích dosáhnout i širší publikum, kterému mohou společnosti uvádět na trh své výrobky, ale také vytváří překážku jako značky zprávy nesmí narazit jako sjednocená. Výzkum naznačuje, že sítě Sociální média mohou být na pokraji jejich splatnosti, ale vzhledem k nedostatku řádného rámce pro jejich realizaci a vzestupu mladé diváky, že vrchol splatnosti dosud nebyla splněna.

Abstract: Abstract The objective of this thesis is to discuss the social implication of Integrated Marketing Communication (IMC). Particular attention has been given to the social media notions of conduct among Integrated Marketing Communication. Nowadays, social media has become a very important part of Marketing, especially for the cosmetic industry. By utilizing Social Media strategies properly, proves to increase a company’s reputation by creating a positive image and the willingness to communicate and engage with target audiences. Therefore, this thesis examines the aspect of IMC: The implementation of Social Media into IMC plan increases the customer retention rate but does not increase marginal revenue by more than 10 percent. Social Media has reached its maturity in the business cycle and therefore needs to be excluded out of the IMC plan as it is more harmful for the reputation of a company than beneficial. Companies only have higher short-time profits, if Social Media is included in their IMC plan. The research was conducted through qualitative method while examining five Case Studies in the United States. All of the companies chosen are in the cosmetic branch and only vary in their sizes. All Make-Up firms are highly competitive and rely on Social Media heavily. The analysis showcased that the Social Media as a whole creates a more personal experience for the consumers while creating an authentic voice for the brands. Though, Social Media channels reach and broader audience to whom companies can market their products, it also creates an obstacle as the brand message may not come across as unified. The research suggests that Social Media networks may be on verge of their maturity but due to the lack of proper framework for their implementation and rise of young audiences that peak of maturity hasn’t been met yet.

Keywords: IMC, Social Media, Marketing, Online Brand Communities, Communication Strategy and Social Media Campaign

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:17, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz