Tereza Kocichová

Bakalářská práce

Finanční analýza Dopravního podniku Ostrava, a. s.

Financial analysis of the public transport company Ostrava
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu Dopravního podniku Ostrava, a. s., která je provedena za období let 2010-2013. Předmětem práce je především posouzení finančního zdraví podniku na základě výpočtů poměrových ukazatelů rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Na základě těchto výpočtů jsou odhaleny slabé stránky podniku a jsou doporučena opatření ke zlepšení finanční situace …více
Abstract:
This thesis focuses on the financial analysis of the transport company Ostrava, PLC as that is performed for the period 2010-2013 . The object of this work is primarily assess the financial health of the company to the calculation of ratios of profitability, liquidity, activity and indebtedness. Based on these calculations are revealed weaknesses and recommend measures to improve the financial situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Adam Pawliczek
  • Oponent: Zuzana Rusková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin