Theses 

Tradiční a moderní rodina a její vliv na chování žáků – Bc. Petra Kolesová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Kolesová

Bachelor's thesis

Tradiční a moderní rodina a její vliv na chování žáků

Traditional and modern family and her influence on the behavior of students

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá proměnou tradiční rodiny v rodinu moderní a jejím vlivem na chování žáků. Práce se nejdříve věnuje vymezení základního pojmu rodina. Následně popisuje vývoj od tradiční rodiny po rodinu moderní a vymezuje základní odlišnosti mezi těmito rodinami. Dále se zaměřuje na rodinu jako výchovného činitele. V poslední části práce jsou vymezeny některé znaky moderní rodiny a analýza výzkumných studií v ČR, USA a na Slovensku, které se zaměřují na působení těchto znaků na chování žáků.

Abstract: Bachelor thesis deals with the transformation of the traditional family in the modern family and its influence on the behavior of students. First, the work focuses on defining the basic concept of the family. Then describes the evolution from traditional families in the modern family and defines the basic differences between the families. It also focuses on the family as an educational factor. In the last part, some characters are defined modern families and analysis of research studies in the Czech Republic, the Slovak Republic and the USA, which focus on the effect of these characteristics on the behavior of students.

Kľúčové slová: tradiční rodina, moderní rodina, chování, výchova, žáci, Česká republika, USA, Slovensko traditional family, modern family, behavioral, education, students, Czech Republic, Slovakia

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 22:45, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz