Petr Pšeja

Diplomová práce

Koncepční návrh kogenerační jednotky s mikroturbínou pro bioplynovou stanici

Conceptual Design of Cogeneration Units with Micro Turbine for Biogas Plants
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem kogenerační jednotky s mikroturbínou spalující bioplyn o výkonu 150 kW. V úvodní části zmiňuje možné zařízení na výrobu bioplynu. Práce dále popisuje a porovnává různé druhy kogeneračních jednotek. Hlavní část práce se zabývá kogenerační jednotkou se spalovací mikroturbínou, řeší její návrh, výpočet idealizovaného oběhu a možnosti zvýšení účinnosti této jednotky. Je …více
Abstract:
This diploma thesis deals with design of the cogeneration unit with micro turbine with power output capacities of 150 kW. The first part describes the devices for biogas production. The thesis further describes and compares different types of the units. The main part is focused on cogeneration unit with combustion micro turbine. This part deals with design and the calculation of the idealized circulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Libor Pilch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava