Anna Benková

Diplomová práce

Testy akútnej toxicity na žiabronôžke soľnej, vrátanie určenia semichronickej toxicity pre horčicu bielu vo vodnom výluhu stavebného odpadu

Acute toxicity tests on Artemia salina, including the determination of semichronic toxicity for mustard on aqueous leachate of building waste
Anotace:
Ľudská činnosť je sprevádzaná vznikom odpadov. So zvyšujúcim sa množstvom odpadov rastie tiež snaha o ich ekologickú likvidáciu, prípadne recykláciu a opätovné využitie. Aby bolo možné odpad znova využiť, je potrebné poznať potencionálne riziká, ktoré by mohol predstavovať pre ekosystém. Na poznanie potencionálných rizík nestačia chemické analýzy. Pre posúdenie vplyvu na ekosystém sú využívané ekotoxikologické …více
Abstract:
A human activity is followed by generation of waste. With growing amount of waste there is also a growing effort for recycling, reutilization or ecological disposal of the waste. For reutilization of the waste, we need to assess potential risks which it can represent for the ecosystem. For evaluation of the impact on the ecosystem ecotoxicological tests are used as chemical analyzes are not suffecient …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Jiří Pavlovský
  • Oponent: Martin Mucha

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava