Theses 

Směr vývoje českého účetnictví, změny zákona o účetnictví 2016 a možné dopady na MSP – Bc. Andrea Elgrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Andrea Elgrová

Master's thesis

Směr vývoje českého účetnictví, změny zákona o účetnictví 2016 a možné dopady na MSP

Direction of development of accouting, changes to the Accouting Law 2016 and the possible impacts on SMEs

Anotácia: Tato diplomová práce se zabývá vývojem českého účetnictví po vstupu do Evropské unie. V důsledku vydání směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU došlo k nutnosti novelizovat Zákon o účetnictví. K první významné novele, v návaznosti na Směrnici, došlo k 1. lednu 2016. Cílem práce je zhodnotit dopady této novely na středně velkém podniku za použití metod deskripce, komparace a analýzy. V první části práce se věnuji historii vývoje českého účetnictví s návazností na mezinárodní výkaznictví IFRS. V druhé části aplikuji poznatky získané z teoretické části na vytvořenou středně velkou firmu. Následně zhodnotím konečný dopad novely s účinností k 1. lednu 2016 na tento vybraný podnik.

Abstract: This master thesis deals with the development of the Czech Accounting after joining the European Union. After publication Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council there was a need to amend the law of accounting. The goal of thesis is assess the impact of this amendment on midsize company using the method of description, comparison and analysis. The first major amendment, following the Directive, was on 1 January 2016. The first part thesis is devoted to the history of the development of Czech accounting traceable to international reporting IFRS. In the second part I apply the knowledge gained from the first part to generated midsize company. The evaluate the final impact of the amendement to the Act on the selected company.

Kľúčové slová: Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., Směrnice 2013/34/EU, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, harmonizace, IFRS, účetní závěrka, Act No. 563/1991 Coll. On Accouting, Directive 2013/34/EU, Balance-sheet, Profit and Loss, Harmonization, Financial Statements

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedúci: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 00:52, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz