Jana Vaverková

Bakalářská práce

Dopady hospodárskej krízy na finančné zdravie podniku

Impacts of the Economic Crisis on Enterprise's Financial Health
Anotace:
Cieľom tejto práce je posúdenie finančného zdravia podniku, pomocou finančnej analýzy a zistiť či podnik dokáže ustáť vlny hospodárskej krízy a zachovať si stabilnú pozíciu na trhu v tuzemsku ako aj vo svete. Pri plnení tohto cieľa sú nápomocné teoretické východiska z odborných publikácií od českých aj zahraničných autorov, ako i odborné články. V druhej časti práce je oboznámenie s teoretickými poznatkami …více
Abstract:
Aim of the work is to examine the financial well-being of a business by financial analysis and to determine if a business is able to stabilize waves of economic crisis and to maintain its stable position on the market as in inland as in the world. In accomplishing this goal are helpful theoretical sources of professional publications by Czech and foreign authors, as well as scholarly articles. In the …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Franek
  • Oponent: Petra Loucká

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku